Visie en missie

Musketon

Het is onze opdracht de jongeren die aan ons zijn toevertrouwd optimaal te begeleiden, zowel in de zoektocht naar de eigen talenten als bij de ontwikkeling ervan.

 

Fundamenteel in dit groeiproces is het leren omgaan met factoren die de eigen ontwikkeling kunnen stimuleren of belemmeren. Ook hierin heeft elke jongere recht op onze grootste zorg, zeker wanneer hij of zij kampt met leer- of gedragsproblemen.

Om hen hierin te ondersteunen, ontwikkelde onze scholengemeenschap op basis van een kritische analyse van eerdere begeleidingsmodellen en hierin begeleid door specialisten inzake leerstoornissen en hun aanpak, een handelingsplan dat aan welomschreven voorwaarden moet voldoen.

Het handelingsplan, dat Musketon gedoopt werd, moet

  • streven naar volledige transparantie van de wijze waarop de school met de vraag naar zorg omgaat, zowel naar de leerling en de ouders als naar de verschillende interne partners toe (leerkrachten, zorgleerkrachten en leerlingenbegeleiders, directie, CLB...),
  • een correcte inschatting mogelijk maken van de zorgen van de leerling, d.w.z. de leerling die echt hulp nodig heeft,
  • die zorg vertalen in een aanpak die de talenten van de leerling ontwikkelt en de beperkingen minimaliseert door compenserende maatregelen aan te bieden,
  • in de globale aanpak op school geïntegreerd worden,
  • de wil om betrokken te zijn en de betrokkenheid zelf van leerling, ouders en personeel verhogen, o.m. door het begrip voor het probleem als dusdanig te stimuleren.

Om deze doelstellingen te bereiken, benadrukt het Musketonsysteem het belang van eenduidigheid naar alle betrokken leerlingen, ouders en alle personeelsleden toe, zowel wat informatie over de desbetreffende leerstoornissen als wat de aanpak aangaat.

Dit is geen eenmalig proces. Daarom wordt Musketon jaarlijks tijdens de eerste personeelsvergadering opnieuw toegelicht, door ons scholengemeenschappelijk Comité Interne Zorg opgevolgd en bijgestuurd waar nodig, en door de betrokkenen geëvalueerd.

Alleen door deze constante betrokkenheid kunnen we in onze opdracht slagen.