Studiebegeleiding

Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt of wat je ook wil doen, iedereen komt op school of thuis wel eens in een dipje of een moeilijkere periode terecht. Dan willen wij je daar op school zeker mee helpen. Ook aan leerstoornissen en –moeilijkheden willen we aandacht besteden.

Het eerste aanspreekpunt is je klassenleraar. Hij/zij volgt je extra goed op en kent je dan ook het best. Ook een ander personeelslid van onze school bij wie je je goed voelt, mag je zeker aanspreken. Eén van je vakleerkrachten bijvoorbeeld of iemand van het secretariaat. Hij of zij zal zeker naar je luisteren en je verder helpen. Is er een probleem dat zij volgens jou echt niet goed kunnen oplossen, dan kan je terecht bij de leerlingbegeleiders. Samen met het CLB vormen zij op onze campus de Cel Leerlingenbegeleiding.

Voor de middenschool zijn An Lambregts en Phaedra Rademaekers de zorgleerkrachten. In de bouwbouwscholen zitten de leerlingbegeleiders verspreid: Sabine Croonenborghs / Eef Carlier (D-blok), Guy Daerden (D-blok), Geert Smets (A-blok), Nicole Schoofs (A-blok) en Inge Stulens (A-blok).

Leerlingenbegeleiding mag geen lege doos zijn. Wekelijks vergadert de Cel Leerlingenbegeleiding. Op die samenkomsten bespreken deze leerlingenbegeleiders allerhande vragen van leerlingen, ouders en leraren, moeilijkheden maar ook positieve evoluties, enz.

Het is onze opdracht de jongeren die aan ons zijn toevertrouwd optimaal te begeleiden, zowel in de zoektocht naar de eigen talenten als bij de ontwikkeling ervan.

Fundamenteel in dit groeiproces is het leren omgaan met factoren die de eigen ontwikkeling kunnen stimuleren of belemmeren. Ook hierin heeft elke jongere recht op onze grootste zorg, zeker wanneer hij of zij kampt met leer- of gedragsproblemen.

Om hen hierin te ondersteunen, ontwikkelde onze scholengemeenschap op basis van een kritische analyse van eerdere begeleidingsmodellen en hierin begeleid door specialisten inzake leerstoornissen en hun aanpak, een handelingsplan dat aan welomschreven voorwaarden moet voldoen.

Het handelingsplan, dat Musketon gedoopt werd, moet

  • streven naar volledige transparantie van de wijze waarop de school met de vraag naar zorg omgaat, zowel naar de leerling en de ouders als naar de verschillende interne partners toe (leerkrachten, zorgleerkrachten en leerlingenbegeleiders, directie, CLB…),
  • een correcte inschatting mogelijk maken van de zorgen van de leerling, d.w.z. de leerling die echt hulp nodig heeft, die zorg vertalen in een aanpak die de talenten van de leerling ontwikkelt en de beperkingen minimaliseert door compenserende maatregelen aan te bieden,
  • in de globale aanpak op school geïntegreerd worden,
  • de wil om betrokken te zijn en de betrokkenheid zelf van leerling, ouders en personeel verhogen, o.m. door het begrip voor het probleem als dusdanig te stimuleren.

Om deze doelstellingen te bereiken, benadrukt het Musketonsysteem het belang van eenduidigheid naar alle betrokken leerlingen, ouders en alle personeelsleden toe, zowel wat informatie over de desbetreffende leerstoornissen als wat de aanpak aangaat.

Dit is geen eenmalig proces. Daarom wordt Musketon jaarlijks tijdens de eerste personeelsvergadering opnieuw toegelicht, door ons scholengemeenschappelijk Comité Interne Zorg opgevolgd en bijgestuurd waar nodig, en door de betrokkenen geëvalueerd.

Alleen door deze constante betrokkenheid kunnen we in onze opdracht slagen.

Spectrumcollege campus Beringen is een school met vele nationaliteiten. Hierdoor is Nederlands niet altijd de moedertaal van alle leerlingen. Deze leerlingen krijgen dan ook extra begeleiding zodat de kennis van het Nederlands hun verdere ontwikkeling niet in de weg staat.

Tenslotte kunnen leerlingen en ouders ook steeds kosteloos terecht bij een van onze CLB-medewerkers. Zowel de ouders als de leerlingen kunnen via de school een vrijblijvende afspraak maken (011 45 63 10).

Contactpersoon Middenschool:

Greta Das

Contactpersonen Bovenbouw:

Karen Mullens & Els Dooghe (ASO)

Nicole Lemmens (TSO en BSO Nijverheid)

Corine Lemmens (TSO en BSO Zachte sector)